Lunes, Abril 25, 2011

Mga Silabus sa Kursong Filipino ( Pangkolehiyo)

Inilaang Panahon o Itinakdang Oras
Tiyak na Layunin

Paksa/Nilalaman o Konsepto

Istratehiya ng Guro

Pagtatasa

Ribbons
NCBTS

3 na oras


3 na oras
-    Naipapaliwanag ang mga konseptong nakapaloob sa Istruktura ng Wikang Filipino.
-    Nakabubuo ng Balangkas ng Wikang Filipino.
-    Naibibigay ang pagkakaiba-iba ng Ponemang segmental sa Ponemang Supra Segmental
-    Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng Pares Minimal, diptonggo at klaster.
1.    Ang Istruktura  ng Wikang Filipino

2.    Ponolohiya
2.1.    Ponemang Segmental
2.1.1.   Ponema
2.1.2.   Notasyong ponemik at ponetik
a.      Mga Pares Mniimal
b.      Mga Diptonggo
c.      Mga Klaster

Ø      Lektyur
Ø      Talakayan
Ø      Pananaliksik
Ø      Pag-uulat
Ø      Pagsusuri
Ø      Matalas ng Tanungan


Ø      Pagsubok
Ø      Seat work
Ø      Oral Drills
Ø      Role Playing
Ø      Takdang-aralin


- Sinisiguro ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral ( Ensuring Student-Centered Learning)
- Pagpapaloob ng BEC ( Incorporating BEC)
- Paglahok sa Aktibong Pagkatuto ( Involving Active Learning)

- Baryasyon ng mga Gawain sa Pagtataya (Varying Assestment Practices)

- Pagpapaunlad ng HOTS (developing HOTS)
o        Ika-4 na Domeyn ( Kurikulum)

o        Ika-5 Domeyn ( Pagpaplano, Pagtatasa at Paag-uulat)

o  Ika-1 Domeyn (Social Regard for Learning)

o  Ika-3 Domeyn ( Diversity of Learners)

o  Ika-2 Domeyn ( The Learning Environment)

o  Ika-6 na Domeyn ( Community Linkages)

o        Ika-7 Domeyn ( Personal Growth and Professional Development)


Inilaang Panahon o Itinakdang Oras
Tiyak na Layunin

Paksa/ Nilalaman o Konsepto

Istratehiya ng Guro

Pagtatasa

Ribbons
NCBTS

3 na oras

3 na oras
-          Naihahalintulad ang Akriponenm sa Pares Minimal.
-          Naisasalaysay ang Kasaysayan ng Alpabetong Filipino


-          Nabibigkas ng tama ang mga pahayag batay sa diin, paghahaba ng Pantig, Tono at intonasyon.
-          Naibibigay ang tamang kahulugan ng pahayag batay sa Hinto.
2.1.3.   Ang Akriponem
2.1.4.   Iba pang Katinig sa Filipino
2.1.5.   Ang Alpabetong Filipino
2.1.6.   Ang Pagpapantig
2.1.7.   Notasyong ponetik
2.2.    Ang Ponemang Suprasegmental
2.2.1.   Ang Stress/diin
2.2.2.   Ang Paglilipat Diin
2.2.3.   Ang Paghaba ng Pantig
2.2.4.   Tono at Intonasyon
2.2.5.   Lebel ng Pagsasalita
2.2.6.   Ang hinto
Ø      Lektyur
Ø      Talakayan
Ø      Pananaliksik
Ø      Pag-uulat
Ø      Pagsusuri
Ø      Matalas ng Tanungan


Ø      Pagsubok
Ø      Seat work
Ø      Oral Drills
Ø      Role Playing
Ø      Takdang-aralin

- Sinisiguro ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral ( Ensuring Student-Centered Learning)

Paglahok sa Aktibong Pagkatuto ( Involving Active Learning)

- Baryasyon ng mga Gawain sa Pagtataya (Varying Assestment Practices)

- Pagpapaloob ng BEC ( Incorporating BEC)
o        Ika-4 na Domeyn ( Kurikulum)

o  Ika-6 na Domeyn ( Community Linkages)

o        Ika-7 Domeyn ( Personal Growth and Professional Development)

o        Ika-5 Domeyn ( Pagpaplano, Pagtatasa at Paag-uulat)

Inilaang Panahon o Itinakdang Oras
Tiyak na Layunin

Paksa/ Nilalaman o Konsepto

Istratehiya ng Guro

Pagtatasa

Ribbons
NCBTS

6 na oras

6 na oras
6 na oras
-          Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng morpemang poema.
-          Nakikilala ang panlapi at salitang-ugat sa isang salita.


-          Natutukoy ang mga pagbabagong morpoponemikong ginamit sa bawat salita.
-          Naipapaliwanag ang bawat pagbabagong morpoponemiko.
3.    Morpolohiya
3.1.    Morpema
a.      Isang Makabuluhang Tunog o Ponema
b.      Panlapi
c.      Salitang-ugat
3.2.    Uri ng Morpema
3.3.    Pagbuo ng salita
a.      Paglalapi
b.      Pag-uulit
c.      Pagtatambal
3.4.    Pagbabagong Morpoponemiko
a.      asimilasyon
b.      Paglalapi ng /-an/ at /-in/
c.      Pagpapalit ng Titik
d.      Metatesiskakaltas ng Ponema
e.      Pagsusudlong o Pagdaragdag
f.        Pag-iisa ng dalawang salita
g.      Paglilipat-diin
Ø      Lektyur
Ø      Talakayan
Ø      Pananaliksik
Ø      Pag-uulat
Ø      Pagsusuri
Ø      Matalas ng Tanungan


Ø      Pagsubok
Ø      Seat work
Ø      Oral Drills
Ø      Role Playing
Ø      Takdang-aralin


- Sinisiguro ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral ( Ensuring Student-Centered Learning)

- Pagpapaloob ng BEC ( Incorporating BEC)

- Baryasyon ng mga Gawain sa Pagtataya (Varying Assestment Practices)

- Pagpapaunlad ng HOTS (developing HOTS)
o        Ika-4 na Domeyn ( Kurikulum)

o        Ika-5 Domeyn ( Pagpaplano, Pagtatasa at Paag-uulat)

o  Ika-6 na Domeyn ( Community Linkages)

o        Ika-7 Domeyn ( Personal Growth and Professional Development)

Inilaang Panahon o Itinakdang Oras
Tiyak na Layunin

Paksa/ Nilalaman o Konsepto

Istratehiya ng Guro

Pagtatasa

Ribbons
NCBTS

6 na oras


3 na oras
-          Natutukoy ang bahagi ng pananalitang sa mga salitang pinabasa.
-          Naibibigay ang pagkakaiba-iba ng bawat  Bahagi ng Pananalita.

-          Nakapagbibigay ng mga aspekto ng Pandiwa batay sa sitwasyon.
-          Naihahalintulad ang Pang-uri sa Pang-abay
4.    Bahagi ng Pananalita
4.1.    Ang mga Salitang Pangnilalaman
A.            Mga nominal
a.      Ang Pangngalan
-    Mga Marker
-    Kaanyuan
-    Kaurian
-    Kasarian
b.      Panghalip
-    Panao
-    Pamatlig
-    Pananong
-    panaklaw
B.           Pandiwa
a.      Aspekto
b.      Tinig
c.      Pokus
d.      Kailanan
C.           Mga Panuring
a.      Pang-uri
-    Kaantasan
-    Kailanan
Ø      Lektyur
Ø      Talakayan
Ø      Pananaliksik
Ø      Pag-uulat
Ø      Pagsusuri
Ø      Matalas ng Tanungan


Ø      Pagsubok
Ø      Seat work
Ø      Oral Drills
Ø      Role Playing
Ø      Takdang-aralin
- Sinisiguro ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral ( Ensuring Student-Centered Learning)

- Pagpapaloob ng BEC ( Incorporating BEC)

- Baryasyon ng mga Gawain sa Pagtataya (Varying Assestment Practices)

- Pagpapaunlad ng HOTS (developing HOTS)
o        Ika-4 na Domeyn ( Kurikulum)

o        Ika-5 Domeyn ( Pagpaplano, Pagtatasa at Paag-uulat)

Inilaang Panahon o Itinakdang Oras
Tiyak na Layunin

Paksa/ Nilalaman o Konsepto

Istratehiya ng Guro

Pagtatasa

Ribbons
NCBTS

3 na oras


6 na oras
-          Nakikilala ang pang-uri at pang-abay sa loob ng pangungusap.
-          Natutukoy ang mga Pang-ugnay na gunamit sa bawat pangungusap.
-          Nabibigyang-kahulugan ang bawat pang-ugnay batay sa gamit.
b. Pang-abay
-    Pamanahon
-    Panlunan
-    Pamaraan
-    Panggaano
4.2.    Ang mga Pangkayarian
A.      Ang mga Pang-ugnay
a.      Pangatnig
b.      Pang-ukol
c.      Pang-angkop
B. Ang mga Pananda

5.          Sintaks
A.      Pagpapanaguri
5.1.          Ang Simuno
5.2.          Ang Panaguri
5.3.          Sugnay
5.4.          Parirala
5.5.          Pangungusap
Ø      Lektyur
Ø      Talakayan
Ø      Pananaliksik
Ø      Pag-uulat
Ø      Pagsusuri
Ø      Matalas ng Tanungan


Ø      Pagsubok
Ø      Seat work
Ø      Oral Drills
Ø      Role Playing
Ø      Takdang-aralin


- Sinisiguro ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral ( Ensuring Student-Centered Learning)

- Pagpapaloob ng BEC ( Incorporating BEC)
o        Ika-4 na Domeyn ( Kurikulum)

o  Ika-1 Domeyn (Social Regard for Learning)

o  Ika-3 Domeyn ( Diversity of Learners)

o  Ika-2 Domeyn ( The Learning Environment)

o  Ika-6 na Domeyn ( Community Linkages)
o         

o        Ika-5 Domeyn ( Pagpaplano, Pagtatasa at Paag-uulat)Inilaang Panahon o Itinakdang Oras
Tiyak na Layunin

Paksa/ Nilalaman o Konsepto

Istratehiya ng Guro

Pagtatasa

Ribbons
NCBTS

3 oras
-          Nakikilala ang gamit ng Semantika sa pangungusap.
-          Natutukoy ang kahulugan ng bawat pangungusap.
-          Nakabubuo ng Keksikal na Istruktura ng Wika.
6.    Semantika
6.1.          Kahulugan
6.2.          Linggwistika at Semantika
6.3.          Kahulugan ng Kahulugan
6.4.          Pagsisimula ng Semantika
6.5.          Istrukturang Leksikal
6.6.          Projeksyon ng Kahulugan ng Pangungusap
Ø      Lektyur
Ø      Talakayan
Ø      Pananaliksik
Ø      Pag-uulat
Ø      Pagsusuri
Ø      Matalas ng Tanungan


Ø      Pagsubok
Ø      Seat work
Ø      Oral Drills
Ø      Role Playing
Ø      Takdang-aralin- Sinisiguro ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral ( Ensuring Student-Centered Learning)

- Pagpapaloob ng BEC ( Incorporating BEC)
o        Ika-4 na Domeyn ( Kurikulum)

o        Ika-5 Domeyn ( Pagpaplano, Pagtatasa at Paag-uulat)

Araw ng Pagrebisa: Abril 13, 2011Talasanggunian:
1.     Blake,frank, Ringgold, 1906. Contributions to Comparative Philippine Grammar. Journal of the American Oriental Society
2.     Bloomfield, Leonard, 1933, A Grammar of the Tagalog Language. New York Holt and Winston
3.     Gonzales-Garcia, Lydia. 2000. Makabagong Grammar sa Filipino. Rex Bookstore, Manila, Philippines
4.     Santiago, Alfonso O., 2001. Makabagong Balarila. National Bookstore.Quezon City
5.      Valdoz, Gloria R. 1999, Ang Makabagong Balarila tungo sa Mabisang Pakikipagtalastasan. Book of Wheels. TarlacInihanda at Ipinasa ni:                 LOVE I. BATOON
                                             Instruktor sa Filipino


Itinala nina:                                PROF. GEMENA C. BILLANO                               PROF. MILAGROS D. SARABIA
                                         Tagapamuo, Departamento ng BSED                     Tagapamuo, Departamento ng BEEDIpinagtibay ni :                  MODESTA S. AGAYLAN, Ed.D.
                                                                                                                    OIC Dean


Metodo ng Kurso
Mahabang Pagsusulti, Lagumang Pagsubok at iba pang mga Pangangailangan sa Kurso
 1. May dalawang mahabang pagsusulit ang isasagawa sa bawat itinakdang panahon. Midterm at Final.
 2. Asahang may lagumang pagsubok na gagawin sa bawat paksang natalakay na.
 3. Asahang may indibidwal at grupong Gawain na ibibigay ang guro bago at pagkatapos ng talakayan sa klase.
 4. Asahan na may isang Sulating Pananaliksik / Baby Thesis o pananaliksik pagkatapos ng semestre.

Pamamaraan ng Pagmamarka

     1. Mahabang Pagsusulit (  Midterm, Final)               30%
     2. Lagumang Pagsubok (Quizzes)                            20%
     3. Kakailanganin sa Kurso Learning Portfolio            50 %

Mga Patakaran at Inaasahan sa Klase

Mga Tuntunin sa Loob ng Klase
 1. Iwasan ang pagiging huli sa klase.
 2. Siguruhin na nakasuot ng uniporme at “school I.D” sa pagpasok sa klase.
 3. Iwasan ang palagiang paglabas habang nagkaklase ang guro.
 4. Iwasan ang makipag-usap sa kaklase habang nagsasalita ang guro lalung lalo na kapag may pagsusulit na ginagawa.
 5. Hindi maaari ang paggamit ng cellphone sa loob ng klasrum habang nagkaklase ang guro.
 6. Iwasan ang pagsumite nang huli ng mga pangangailangan sa klase.
 7. Ang mahuhuling nagngungopya ay kaagad na zero ang iskor.
 8. Bago umalis ng klasrum, siguruhin na walang mga basura o kalat na maiiwan sa sahig.

Pagliban sa Panahon ng Mahabang Pagsusulit
    Ang hindi makakakuha ng lagumang pagsubok at mahabang pagsusulit (prelim, midterm at final) sa mismong araw na itinakda ay bibigyan ng isang linggong palugit para kumuha nito. Kapag lumagpas na sa itinakdang araw ay hindi na maaaring kumuha pa ng pagsusulit, maliban lamang kung nagkasakit, kailangang may katibayang ipapakita.

Atendans  
 Ang pagliban sa klase ng tatlong beses na sunud-sunod at walang pasabi ay ida-dropped ng guro. Walang espesyal na pagsusulit ang ibibigay, maliban na lamang kung nagkasakit, kailangang may katibayang ipapakita.

Republic of the Philippines

SULTAN KUDARAT STATE UNIVERSITY

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
ACCESS, EJC Montilla, Tacurong City, Sultan Kudarat

SILABUS SA FIL 104 – ISTRUKTURA NG WIKANG FILIPINO


Bilang ng kurso:            Fil 104

Pamagat ng kurso:         ISTRUKTURA NG WIKANG FILIPINO
Desripsiyon ng kurso:     Sumasaklaw ito sa deskriptibong pag-aaral ng Wikang Filipino sa lebel ng Ponolohiya, Morpolohiya, Sintaks at Semantika.
Bilang ng Yunit:            3 yunit
Bilang ng oras:             54 Oras
Prerequisites:                       FIL 102 – Panimulang Linggwistika
Inaasahang mag-aaral:    BSED 2 - Filipino
University Mission:         The University shall primarily provide advanced instruction and professional training in Science and Technology, Agriculture, Fisheries, Education, and other relevant field study. It shall also undertake research and extension services, and provide progressive leadership in its area of specialization.
University Vision:           A globally competitive University producing God-fearing, patriotic, productive and responsible citizens in a diversified and peaceful society through efficient and effective governance.
University Goals:             Prepare and equip professionals who will provide necessary leadership and expertise needed to improve the quality of the people. Provide relevant and quality educational alternatives that are responsive to the demands of development in the local, regional and national levels.
Pangkalahatang Layunin: Pagkatapos ng Kurso, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1.            Nakabubuo ng masistemang Balangkas ng Wika.
2.            Naipapaliwanag ang Istruktura ng Wikang Filipino at ang ugnayan ng bawat isa.
3.            Naipapaliwanag ang pagkakaiba ng Ponolohiya, Morpolohiya, Sintaks at Semantika.
4.            Nabibigyang-kahulugan ang bawat Bahagi ng Pananalita sa Filipino
5.            Nakapagbibigay ng halimbawa sa bawat Bahagi ng Pananalita.
1 komento: